Przejdź do treści

Grażyna Martysz-Kociak

Zdjęcie: Grażyna Martysz-Kociak
Zdjęcie: Grażyna Martysz-Kociak

Radna

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
9, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt g.martysz-kociak@rg.siemysl.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu stała 2024-05-13

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 12:14:52 Wybór komisji skrutacyjnej - dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 12:17:17 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 12:32:35 Przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru przewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 13:08:14 Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 13:16:14 Przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-13 12:04:39 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójt Gminy Siemyśl II/24 za
2024-05-13 12:08:54 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r. II/24 za
2024-05-13 12:11:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r. II/24 za
2024-05-13 12:14:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030 II/24 za
2024-05-13 12:18:00 Podjecie uchwały w sprawie wskazania kandydata do składu komisji konkursowej (SP Siemyśl) II/24 za
2024-05-13 12:20:20 Podjecie uchwały w sprawie wskazania kandydata do składu komisji konkursowej (SP Charzyno) II/24 za
2024-05-13 11:14:38 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. II/24 za
2024-05-13 11:18:09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 3) II/24 za
2024-05-13 11:19:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu II/24 za
2024-05-13 11:19:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/24 za
2024-05-13 11:20:25 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II/24 za
2024-06-20 11:11:33 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. III/24 za
2024-06-20 12:39:24 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 17). III/24 wstrzymujący się
2024-06-20 13:11:20 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. (druk nr 18) III/24 za
2024-06-20 13:15:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. (druk nr 19) III/24 za
2024-06-20 13:21:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r. (druk nr 20) III/24 za
2024-06-20 13:23:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030 (druk nr 21) III/24 za
2024-06-20 13:26:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 22). III/24 za
2024-06-20 11:08:46 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (druk nr 23) III/24 za
2024-06-20 11:09:51 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 24) III/24 za
2024-06-20 11:10:28 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym (druk nr 25) III/24 za
2024-06-20 13:38:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (druk nr 23) III/24 za
2024-06-20 13:41:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 24) III/24 za
2024-06-20 13:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym (druk nr 25) III/24 za