Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Grażyna Martysz-Kociak

Grażyna Martysz-Kociak

Radny

Okręg: 9, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 04.07.2021

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu stała Nr 4/II/18 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2021-08-03 09:08:12 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXII/21 za
2021-08-03 09:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia boisku wielofunkcyjnemu w Charzynie (druk nr 194). XXII/21 za
2021-08-03 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 195). XXII/21 za
2021-08-03 09:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 196). XXII/21 za
2021-10-20 09:09:56 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIII/21 za
2021-10-20 10:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 197). XXIII/21 za
2021-10-20 10:36:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 198). XXIII/21 za
2021-10-20 10:40:17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2030 (druk nr 199). XXIII/21 za
2021-10-20 10:48:57 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 200). XXIII/21 za
2021-10-20 11:03:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 201). XXIII/21 za
2021-10-20 11:24:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 202). XXIII/21 za
2021-10-20 11:26:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 203). XXIII/21 za
2021-10-20 11:28:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 204). XXIII/21 za
2021-10-20 11:30:20 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 205). XXIII/21 za
2021-10-20 11:31:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 206). XXIII/21 za
2021-10-20 11:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 207). XXIII/21 za
2021-10-20 11:36:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 208). XXIII/21 za
2021-10-20 11:39:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 209). XXIII/21 za
2021-10-20 11:40:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 210). XXIII/21 za
2021-11-30 10:08:07 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIV/21 za
2021-11-30 10:36:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 213). XXIV/21 za
2021-11-30 10:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (druk nr 214). XXIV/21 za
2021-12-29 13:09:41 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXV/21 za
2021-12-29 13:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami (druk nr 215). XXV/21 za
2021-12-29 13:56:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 216). XXV/21 za
2021-12-29 13:59:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 217). XXV/21 za
2021-12-29 14:21:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 218). XXV/21 za
2021-12-29 14:29:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 219). XXV/21 za
2021-12-29 14:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (druk nr 220). XXV/21 za
2021-12-29 14:51:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 221). XXV/21 za
2021-12-29 14:54:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów (druk nr 222). XXV/21 za
2021-12-29 14:55:41 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 223). XXV/21 za
2021-12-29 13:08:33 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXV/21 za
2021-12-29 14:57:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk 224) XXV/21 wstrzymał się