Przejdź do treści

Jacek Pliszka

Zdjęcie: Jacek Pliszka
Zdjęcie: Jacek Pliszka

Przewodniczący

Status
powołany dnia: 06-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 58
Dyżury
Kontakt j.pliszka@rg.siemysl.pl

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-06 12:14:55 Wybór komisji skrutacyjnej - dla wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 12:17:19 Zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 12:31:34 Przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru przewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 13:08:01 Zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-06 13:16:15 Przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru wiceprzewodniczącego rady I/24 za
2024-05-13 12:04:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójt Gminy Siemyśl II/24 za
2024-05-13 12:08:51 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r. II/24 za
2024-05-13 12:11:34 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2024 r. II/24 za
2024-05-13 12:14:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030 II/24 za
2024-05-13 12:18:01 Podjecie uchwały w sprawie wskazania kandydata do składu komisji konkursowej (SP Siemyśl) II/24 za
2024-05-13 12:20:21 Podjecie uchwały w sprawie wskazania kandydata do składu komisji konkursowej (SP Charzyno) II/24 za
2024-05-13 11:14:39 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. II/24 za
2024-05-13 11:18:09 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 3) II/24 za
2024-05-13 11:19:05 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu II/24 za
2024-05-13 11:19:44 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/24 za
2024-05-13 11:20:25 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II/24 za
2024-06-20 11:11:37 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. III/24 za
2024-06-20 12:39:23 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 17). III/24 za
2024-06-20 13:11:22 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. (druk nr 18) III/24 za
2024-06-20 13:15:53 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2023 r. (druk nr 19) III/24 za
2024-06-20 13:21:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2024 r. (druk nr 20) III/24 za
2024-06-20 13:23:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2024-2030 (druk nr 21) III/24 za
2024-06-20 13:26:50 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (druk nr 22). III/24 za
2024-06-20 11:08:50 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (druk nr 23) III/24 za
2024-06-20 11:09:46 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 24) III/24 za
2024-06-20 11:10:28 Głosowanie nad wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym (druk nr 25) III/24 za
2024-06-20 13:38:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” (druk nr 23) III/24 za
2024-06-20 13:41:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 24) III/24 za
2024-06-20 13:43:33 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym (druk nr 25) III/24 za