Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Siemyśl

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krzysztof Sochacki

Krzysztof Sochacki

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 02.08.2020

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego stała Nr 3/II/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-09-30 11:24:47 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XIV/20 za
2020-09-30 11:50:42 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 136). Nr XIV/20 za
2020-09-30 11:54:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 137). Nr XIV/20 za
2020-09-30 12:02:17 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 138). Nr XIV/20 za
2020-09-30 12:08:56 Podjęcie uchwały w sprawie sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (druk nr 139). Nr XIV/20 za
2020-09-30 12:10:55 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 140). Nr XIV/20 za
2020-09-30 12:17:24 Podjęcie uchwały akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Siemyślu (druk nr 141). Nr XIV/20 za
2020-09-30 12:20:32 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 142). Nr XIV/20 za
2020-10-28 11:17:24 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XV/20 za
2020-10-28 11:38:22 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 145). Nr XV/20 za
2020-10-28 11:42:10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 146). Nr XV/20 za
2020-10-28 11:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 147). Nr XV/20 za
2020-10-28 11:51:48 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” będących w posiadaniu Miejskich Wodociągów i kanalizacji Sp. z o. o. w Kołobrzegu na lata 2021-2027 (druk nr 148). Nr XV/20 za
2020-10-28 11:53:14 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 149). Nr XV/20 za
2020-10-28 12:16:32 Oświadczenie Rady Gminy Siemyśl w sprawie informacji o zamierzonym referendum. Nr XV/20 za
2020-11-30 11:02:30 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:22:41 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 152). Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:24:42 Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 153). Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:27:03 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 154). Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:29:19 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Siemyśl na lata 2021-2023 (druk nr 155). Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:31:42 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (druk nr 156). Nr XVI/20 za
2020-11-30 11:18:39 Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk 151) Nr XVI/20 za
2020-12-17 12:09:16 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XVII/20 za
2020-12-17 12:23:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 157). Nr XVII/20 za
2020-12-17 12:26:12 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 158). Nr XVII/20 za
2020-12-17 12:28:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 159). Nr XVII/20 za
2020-12-17 12:31:55 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu (druk nr 161). Nr XVII/20 za
2020-12-17 13:18:36 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 162). Nr XVII/20 za
2020-12-17 13:32:24 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 163). Nr XVII/20 za
2020-12-17 13:37:35 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 (druk nr 164). Nr XVII/20 za
2020-12-17 12:06:37 Głosowanie wniosku Wójta Gminy o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk 160) Nr XVII/20 za
2021-03-23 11:06:18 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:49:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 165). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 166). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:56:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 167). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy (druk nr 168). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:02:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 169). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 170). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:06:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 171). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:08:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 172). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:10:12 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 173). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:15:33 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. Nr XVIII/21 za
2021-04-27 10:08:56 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 174). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:36:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 175). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:39:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 176). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:41:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 177). Nr XIX/21 za
2021-06-14 10:06:29 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XX/21 za
2021-06-14 10:46:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji (druk nr 179). Nr XX/21 za
2021-06-14 10:55:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 180). Nr XX/21 za
2021-06-14 10:57:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 181). Nr XX/21 za
2021-06-14 11:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 182). Nr XX/21 za
2021-06-28 11:10:08 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:12:06 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 186). Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:27:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. (druk nr 187). Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:30:56 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 (druk nr 188). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 189). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:04:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 190). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:07:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 191). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 192). Nr XXI/21 za
2021-06-28 11:09:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022. Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:17:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 193). Nr XXI/21 za
2021-08-03 09:08:12 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXII/21 za
2021-08-03 09:22:44 Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia boisku wielofunkcyjnemu w Charzynie (druk nr 194). XXII/21 za
2021-08-03 09:26:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 195). XXII/21 za
2021-08-03 09:27:51 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (druk nr 196). XXII/21 za
2021-10-20 09:09:56 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIII/21 za
2021-10-20 10:33:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 197). XXIII/21 za
2021-10-20 10:36:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 198). XXIII/21 za
2021-10-20 10:40:17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2030 (druk nr 199). XXIII/21 za
2021-10-20 10:48:57 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 200). XXIII/21 za
2021-10-20 11:03:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 201). XXIII/21 za
2021-10-20 11:24:48 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Siemyśl w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 202). XXIII/21 za
2021-10-20 11:26:02 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 203). XXIII/21 za
2021-10-20 11:28:31 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 204). XXIII/21 za
2021-10-20 11:30:20 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 205). XXIII/21 za
2021-10-20 11:31:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 206). XXIII/21 za
2021-10-20 11:35:16 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 207). XXIII/21 za
2021-10-20 11:36:43 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 208). XXIII/21 za
2021-10-20 11:39:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu (druk nr 209). XXIII/21 za
2021-10-20 11:40:13 Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego (druk nr 210). XXIII/21 za
2021-11-30 10:08:07 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIV/21 za
2021-11-30 10:36:42 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 213). XXIV/21 za
2021-11-30 10:39:29 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. (druk nr 214). XXIV/21 za
2021-12-29 13:09:41 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXV/21 za
2021-12-29 13:47:57 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami (druk nr 215). XXV/21 za
2021-12-29 13:56:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 216). XXV/21 za
2021-12-29 13:59:18 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 217). XXV/21 za
2021-12-29 14:21:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 218). XXV/21 za
2021-12-29 14:29:56 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 219). XXV/21 za
2021-12-29 14:49:20 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (druk nr 220). XXV/21 za
2021-12-29 14:51:54 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 221). XXV/21 za
2021-12-29 14:54:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów (druk nr 222). XXV/21 za
2021-12-29 14:55:41 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych (druk nr 223). XXV/21 za
2021-12-29 13:08:33 Wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi XXV/21 za
2021-12-29 14:57:45 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk 224) XXV/21 za
2022-01-28 10:08:58 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVI/22 za
2022-01-28 10:15:07 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. XXVI/22 za
2022-01-28 10:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 225). XXVI/22 za
2022-01-28 10:51:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 226). XXVI/22 za
2022-01-28 10:53:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 227). XXVI/22 za
2022-01-28 10:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl (druk nr 228). XXVI/22 za
2022-03-28 11:15:51 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVII/22 za
2022-03-28 11:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 229). XXVII/22 za
2022-03-28 11:55:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 230). XXVII/22 za
2022-03-28 11:59:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 231). XXVII/22 za
2022-03-28 12:09:53 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 232). XXVII/22 za
2022-03-28 12:18:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej (druk nr 233). XXVII/22 za
2022-03-28 12:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 234). XXVII/22 za
2022-03-28 12:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl" na rok 2022 (druk nr 235). XXVII/22 za
2022-03-28 12:29:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 236). XXVII/22 za
2022-03-28 12:32:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 237). XXVII/22 za
2022-03-28 12:39:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 238). XXVII/22 za
2022-03-28 12:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 239). XXVII/22 za
2022-03-28 11:14:30 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały i przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań XXVII/22 za
2022-03-28 12:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021-2027 XXVII/22 za
2022-04-29 11:17:10 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVIII/22 za
2022-04-29 11:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 242). XXVIII/22 za
2022-04-29 11:56:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 243). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:06:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 (druk nr 244). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 245). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:14:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 246). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 247). XXVIII/22 za
2022-06-27 11:15:07 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIX/22 za
2022-06-27 12:16:40 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 250). XXIX/22 za
2022-06-27 12:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. (druk nr 251) XXIX/22 za
2022-06-27 12:56:45 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (druk nr 252). XXIX/22 za
2022-06-27 13:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 253). XXIX/22 za
2022-06-27 13:32:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 254). XXIX/22 za
2022-06-27 13:34:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 255). XXIX/22 za
2022-06-27 13:40:36 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 256). XXIX/22 za
2022-06-27 13:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 257). XXIX/22 za
2022-06-27 13:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 258). XXIX/22 za
2022-06-27 13:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 259). XXIX/22 za
2022-06-27 13:51:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 260). XXIX/22 za
2022-06-27 13:54:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 261). XXIX/22 za
2022-06-27 13:57:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 262). XXIX/22 za
2022-06-27 13:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 263). XXIX/22 za
2022-06-27 14:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 264). XXIX/22 za
2022-06-27 11:23:33 Zmiana Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - dodanie punktu "Analiza wydatków poniesionych w 2021 i 2022 roku z tytułu delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Siemyśl - termin wrzesień / listopad" XXIX/22 za
2022-07-28 09:18:48 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XXX/22 za
2022-07-28 09:53:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 265). XXX/22 za
2022-07-28 09:55:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 266). XXX/22 za
2022-07-28 10:04:09 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 267). XXX/22 za
2022-07-28 10:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (druk nr 268). XXX/22 za
2022-07-28 10:14:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 269). XXX/22 za
2022-07-28 10:16:48 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 270). XXX/22 za
2022-09-19 11:18:17 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXI/22 za
2022-09-19 11:56:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 271). XXXI/22 za
2022-09-19 12:14:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 272). XXXI/22 za
2022-09-19 12:21:17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 273). XXXI/22 za
2022-09-19 12:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 274). XXXI/22 za
2022-09-19 12:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 275). XXXI/22 za
2022-09-19 12:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (druk nr 276). XXXI/22 za
2022-10-24 11:11:05 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XXXII/22 za
2022-10-24 11:49:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 278). XXXII/22 za
2022-10-24 11:56:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 279). XXXII/22 za
2022-10-24 12:04:02 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (druk nr 280). XXXII/22 za
2022-11-28 11:04:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIII/22 za
2022-11-28 11:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 282). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:31:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 283). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:33:41 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 284). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:35:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (druk nr 285). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:39:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 286). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:40:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 287). XXXIII/22 za
2022-12-02 17:11:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji. XXXIV/22 za
2022-12-02 17:06:49 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIV/22 za
2022-12-19 09:12:15 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXV/22 za
2022-12-19 09:29:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 289). XXXV/22 za
2022-12-19 09:31:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 290). XXXV/22 za
2022-12-19 09:44:09 Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami (druk nr 291). XXXV/22 za
2022-12-19 09:49:04 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 292). XXXV/22 za
2022-12-19 10:17:01 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 293). XXXV/22 za
2022-12-19 10:31:09 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 294). XXXV/22 za
2022-12-19 10:36:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Siemyśl na lata 2023-2029 (druk nr 295). XXXV/22 za
2022-12-19 10:38:39 Podjęcie uchwały w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 296). XXXV/22 za
2022-12-19 10:52:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (druk nr 297). XXXV/22 za
2022-12-19 09:52:49 Przyjęcie autopoprawki Wójta Gminy do projektu budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. XXXV/22 za
2023-01-31 10:40:28 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXVI/23 za
2023-01-31 10:47:51 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. XXXVI/23 za
2023-01-31 11:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 298). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:18:27 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 299). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:26:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 300). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:29:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 301). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:06:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 302). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:10:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 303). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:13:31 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr 304). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:15:43 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 305). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:17:30 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 306). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:18:46 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 307). XXXVI/23 za
2023-03-31 11:07:12 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XXXVII/23 za
2023-03-31 11:42:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 308). XXXVII/23 za
2023-03-31 11:45:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 309). XXXVII/23 za
2023-03-31 11:55:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 310). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 311). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 312). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:05:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 313). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:12:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 314). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:15:07 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 315). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:29:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2023 (druk nr 316). XXXVII/23 za
2023-04-24 09:10:14 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:40:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 320). XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:48:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno. XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:51:50 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno. XXXVIII/23 za
2023-05-30 09:11:02 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIX/23 za
2023-05-30 09:57:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 323). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:00:58 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 324). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (druk nr 325). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) (druk nr 326). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu (druk nr 327). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:13:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 328). XXXIX/23 za
2023-06-29 11:03:52 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XL/23 za
2023-06-29 12:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 330). XL/23 za
2023-06-29 12:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r. (druk nr 331) XL/23 za
2023-06-29 12:34:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r. (druk nr 332). XL/23 za
2023-06-29 12:56:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 333). XL/23 za
2023-06-29 12:57:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 334). XL/23 za
2023-06-29 12:59:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023 – 2030 (druk nr 335). XL/23 za
2023-06-29 13:04:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 336). XL/23 za
2023-06-29 13:06:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 337). XL/23 za
2023-08-29 09:07:05 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XLII/23 za
2023-08-29 09:31:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 342). XLII/23 za
2023-08-29 09:34:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 343). XLII/23 za
2023-08-29 09:36:20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 344). XLII/23 za
2023-09-27 10:37:33 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XLIII/23 za
2023-09-27 10:55:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 345). XLIII/23 za
2023-09-27 11:00:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 346). XLIII/23 za
2023-09-27 11:03:00 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 347). XLIII/23 za
2023-09-27 11:05:11 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Siemyśl (druk nr 348). XLIII/23 za
2023-09-27 11:10:39 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Siemyśl, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków (druk nr 349). XLIII/23 za
2023-09-27 11:12:37 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 351). XLIII/23 za
2023-09-27 11:14:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 352). XLIII/23 za
2023-09-27 11:18:07 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl (druk nr 353). XLIII/23 za
2023-09-27 11:20:03 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 354). XLIII/23 za
2023-09-27 11:21:01 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 355). XLIII/23 za
2023-09-27 11:22:41 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 356). XLIII/23 za
2023-09-27 10:36:29 Głosowanie nad wnioskiem o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 350). XLIII/23 za