Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Siemyśl

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Daria Czajka

Daria Czajka

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 29, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Postanowienie Nr 104/2020 Komisarza Wyborczego w Koszalinie II z 6 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego z dniem 30 kwietnia 2020 r.

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:12:20 wybór komisji sktrutacyjnej - dla wyboru przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:18:31 zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:31:33 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru przewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:59:11 przyjęcie zmiany porządku obrad - wybór wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:02:42 zatwierdzenie wcześniej wybranej komisji sktrutacyjnej - dla wyboru wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:09:53 zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:21:20 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-29 10:18:56 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Nr II/18 za
2018-11-29 10:21:28 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr II/18 za
2018-11-29 10:24:33 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Nr II/18 za
2018-11-29 10:26:13 podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr II/18 za
2018-11-29 10:48:06 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-11-29 11:11:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl Nr II/18 za
2018-11-29 10:09:46 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr II/18 za
2018-11-29 10:59:21 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-12-18 10:14:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr III/18 za
2018-12-18 10:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Nr III/18 za
2018-12-18 10:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego Nr III/18 za
2018-12-18 10:47:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr III/18 za
2018-12-18 10:57:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Nr III/18 za
2019-03-19 10:22:39 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr IV/19 za
2019-03-19 10:30:00 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:42:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:45:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr IV/19 za
2019-03-19 11:47:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr IV/19 za
2019-03-19 11:51:22 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Nr IV/19 za
2019-03-19 11:55:33 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:58:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 12:01:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl Nr IV/19 za
2019-03-19 12:04:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Nr IV/19 za
2019-03-19 10:21:35 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 23) Nr IV/19 za
2019-05-17 11:08:43 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr V/19 za
2019-05-17 11:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:43:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (odwołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (powołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:48:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr V/19 za
2019-05-17 11:49:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:52:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:56:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:59:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Nr V/19 za
2019-05-17 12:01:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego Nr V/19 za
2019-05-17 12:03:58 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (dz. 321/7 Siemyśl) Nr V/19 za
2019-05-17 12:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 197/9 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:07:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości ( dz. 197/12 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 263/5, 263/6, 263/7Trzynik) Nr V/19 za
2019-05-17 12:21:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/33 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:22:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/34 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/35 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/36 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/37 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/38 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/39 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/40 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/41 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-06-25 10:13:32 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr VI/19 za
2019-06-25 10:52:56 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:07:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:18:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:19:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr VI/19 za
2019-06-25 11:25:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:31:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Nr VI/19 za
2019-09-12 10:21:41 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr VII/19 za
2019-09-12 11:59:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:01:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:02:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:05:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:07:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:09:19 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:13:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:15:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Nr VII/19 za
2019-09-12 10:20:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (Druk nr 67). Nr VII/19 za
2019-09-12 12:18:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (Druk nr 67). Nr VII/19 za
2019-10-29 12:21:23 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:15:45 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:18:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:21:03 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:22:46 Podjęcie uchwały uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 r. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:37:28 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:57:27 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Nr VIII/19 za
2019-10-29 14:01:35 Głosowanie w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nr VIII/19 za
2019-10-29 14:31:16 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Nr VIII/19 za
2019-10-29 14:32:23 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl. Nr VIII/19 za
2019-10-29 13:36:12 W sprawie przyjęcia wniosku formalnego komisji RG w sprawie przyjęcia stawek ministerialnych podatku od nieruchomości Nr VIII/19 za
2019-12-03 09:10:51 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 90). Nr IX/19 za
2019-12-03 09:12:22 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:52:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:57:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:00:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Regionu Kołobrzeg". Nr IX/19 za
2019-12-03 10:16:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:18:55 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:20:08 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siemyśl. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:43:20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:46:10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:23:45 Przekazania do Komisji Rewizyjnej sprawy rozgraniczenia drogi działka nr 95/1 obręb geodezyjny Kędrzyno Nr IX/19 za
2019-12-18 12:01:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr X/19 za
2019-12-18 12:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 91). Nr X/19 za
2019-12-18 12:43:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 92). Nr X/19 za
2019-12-18 12:44:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 93). Nr X/19 za
2019-12-18 12:46:56 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (druk nr 94). Nr X/19 za
2019-12-18 12:51:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 95). Nr X/19 za
2019-12-18 13:00:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 96). Nr X/19 za
2019-12-18 13:03:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 97). Nr X/19 za
2019-12-18 13:09:50 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (druk nr 98). Nr X/19 za
2019-12-18 13:18:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. (druk nr 99). Nr X/19 za
2019-12-18 12:00:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 (druk nr 100). Nr X/19 za
2019-12-18 13:21:22 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 (druk nr 100). Nr X/19 za
2019-12-18 12:50:22 Wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 Nr X/19 za
2020-03-30 11:23:53 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XI/20 za
2020-03-30 11:30:39 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. Nr XI/20 za
2020-03-30 11:38:18 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 101). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:39:17 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 102). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:40:21 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 103). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:41:26 Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 104). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:42:22 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 105). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:43:09 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 106). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:44:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 107). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:46:09 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 108). Nr XI/20 za
2020-03-30 11:51:36 Podjęcie uchwały w sprawie sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez Prezesa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (druk nr 109). Nr XI/20 za