Logo BIP
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Siemyśl

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Piotr Śliwiński

Piotr Śliwiński

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 51, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu stała Nr 4/II/18 członek
Komisja Rewizyjna stała Nr 5/II/18 członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:12:20 wybór komisji sktrutacyjnej - dla wyboru przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:18:31 zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:31:33 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru przewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:59:11 przyjęcie zmiany porządku obrad - wybór wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:02:42 zatwierdzenie wcześniej wybranej komisji sktrutacyjnej - dla wyboru wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:09:53 zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:21:20 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-29 10:18:56 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Nr II/18 za
2018-11-29 10:21:28 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr II/18 za
2018-11-29 10:24:33 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Nr II/18 za
2018-11-29 10:26:13 podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr II/18 za
2018-11-29 10:48:06 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-11-29 11:11:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl Nr II/18 za
2018-11-29 10:09:46 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr II/18 za
2018-11-29 10:59:21 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-12-18 10:14:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr III/18 za
2018-12-18 10:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Nr III/18 za
2018-12-18 10:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego Nr III/18 za
2018-12-18 10:47:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr III/18 za
2018-12-18 10:57:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Nr III/18 za
2019-05-17 11:08:43 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr V/19 za
2019-05-17 11:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:43:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (odwołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (powołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:48:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr V/19 za
2019-05-17 11:49:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:52:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:56:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:59:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Nr V/19 za
2019-05-17 12:01:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego Nr V/19 za
2019-05-17 12:03:58 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (dz. 321/7 Siemyśl) Nr V/19 za
2019-05-17 12:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 197/9 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:07:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości ( dz. 197/12 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 263/5, 263/6, 263/7Trzynik) Nr V/19 za
2019-05-17 12:21:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/33 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:22:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/34 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/35 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/36 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/37 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/38 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/39 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/40 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/41 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-06-25 10:13:32 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr VI/19 za
2019-06-25 10:52:56 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:03:30 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2018 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2018 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:07:22 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:16:08 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:18:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:19:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr VI/19 za
2019-06-25 11:25:18 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:28:57 Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Nr VI/19 za
2019-06-25 11:31:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. Nr VI/19 za
2019-09-12 10:21:41 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr VII/19 za
2019-09-12 11:59:52 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:01:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:02:49 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:05:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:07:03 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:09:19 Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:13:40 Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Nr VII/19 za
2019-09-12 12:15:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019. Nr VII/19 za
2019-09-12 10:20:10 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (Druk nr 67). Nr VII/19 za
2019-09-12 12:18:11 Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii dróg gminnych (Druk nr 67). Nr VII/19 za
2019-12-03 09:10:51 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 90). Nr IX/19 za
2019-12-03 09:12:22 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:52:07 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umowy najmu na lokal użytkowy. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:57:41 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:00:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:14:47 Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Siemyśl ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Regionu Kołobrzeg". Nr IX/19 za
2019-12-03 10:16:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:18:55 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:20:08 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Siemyśl. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:43:20 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Nr IX/19 za
2019-12-03 10:46:10 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Nr IX/19 za
2019-12-03 09:23:45 Przekazania do Komisji Rewizyjnej sprawy rozgraniczenia drogi działka nr 95/1 obręb geodezyjny Kędrzyno Nr IX/19 za
2019-12-18 12:01:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr X/19 za
2019-12-18 12:38:24 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 91). Nr X/19 za
2019-12-18 12:43:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. (druk nr 92). Nr X/19 za
2019-12-18 12:44:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 93). Nr X/19 za
2019-12-18 12:46:56 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (druk nr 94). Nr X/19 za
2019-12-18 12:51:18 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 95). Nr X/19 za
2019-12-18 13:00:44 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 96). Nr X/19 za
2019-12-18 13:03:54 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 97). Nr X/19 za
2019-12-18 13:09:50 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 (druk nr 98). Nr X/19 za
2019-12-18 13:18:30 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. (druk nr 99). Nr X/19 za
2019-12-18 12:00:26 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 (druk nr 100). Nr X/19 za
2019-12-18 13:21:22 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 (druk nr 100). Nr X/19 za
2019-12-18 12:50:22 Wprowadzenie zmiany w projekcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 Nr X/19 za
2020-06-23 12:08:05 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XII/20 za
2020-06-23 12:31:38 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 110). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:33:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 111). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:41:14 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2020-2023 (druk nr 112). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:43:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości (druk nr 113). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:45:01 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 114). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:46:24 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 115). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:47:45 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 116). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:49:05 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 117). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:52:02 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 118). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:54:17 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu (druk nr 119). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:56:34 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (druk nr 120). Nr XII/20 za
2020-06-23 12:57:54 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 121). Nr XII/20 za
2020-07-15 11:03:13 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XIII/20 za
2020-07-15 12:44:32 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 125). Nr XIII/20 przeciw
2020-07-15 13:01:53 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2019 r. (druk nr 126). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:04:02 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 (druk nr 127). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:07:37 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 128). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:08:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2020 r. (druk nr 129). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:10:08 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do realizacji projektu pn. "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Siemyśl" (druk nr 130). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:11:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 131). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:12:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 132). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:14:06 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 133). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:17:48 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 (druk nr 134). Nr XIII/20 za
2020-07-15 13:19:20 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 135). Nr XIII/20 za
2021-03-23 11:06:18 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:49:16 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 165). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:54:38 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 166). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:56:27 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 167). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:59:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na kolejny okres umów najmu na lokal użytkowy (druk nr 168). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:02:44 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 169). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:05:19 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 170). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:06:50 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 171). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:08:35 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 172). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 12:10:12 Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 173). Nr XVIII/21 za
2021-03-23 11:15:33 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. Nr XVIII/21 za
2021-04-27 10:08:56 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:30:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 174). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:36:51 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 175). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:39:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 176). Nr XIX/21 za
2021-04-27 10:41:23 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (druk nr 177). Nr XIX/21 za
2021-06-14 10:06:29 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XX/21 za
2021-06-14 10:46:11 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji (druk nr 179). Nr XX/21 za
2021-06-14 10:55:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 180). Nr XX/21 za
2021-06-14 10:57:11 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 181). Nr XX/21 za
2021-06-14 11:03:17 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (druk nr 182). Nr XX/21 za
2021-06-28 11:10:08 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:12:06 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 186). Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:27:01 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2020 r. (druk nr 187). Nr XXI/21 za
2021-06-28 12:30:56 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Siemyśl z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 (druk nr 188). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:02:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 189). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:04:00 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2021 r. (druk nr 190). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:07:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2021-2024 (druk nr 191). Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:12:55 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 192). Nr XXI/21 za
2021-06-28 11:09:31 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022. Nr XXI/21 za
2021-06-28 13:17:09 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 193). Nr XXI/21 za
2022-01-28 10:08:58 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVI/22 za
2022-01-28 10:15:07 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. XXVI/22 za
2022-01-28 10:49:56 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 225). XXVI/22 za
2022-01-28 10:51:37 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 226). XXVI/22 za
2022-01-28 10:53:33 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 227). XXVI/22 za
2022-01-28 10:56:14 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siemyśl (druk nr 228). XXVI/22 za
2022-03-28 11:15:51 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVII/22 za
2022-03-28 11:52:35 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 229). XXVII/22 za
2022-03-28 11:55:29 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 230). XXVII/22 za
2022-03-28 11:59:13 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022-2030 (druk nr 231). XXVII/22 za
2022-03-28 12:09:53 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 232). XXVII/22 za
2022-03-28 12:18:56 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej (druk nr 233). XXVII/22 za
2022-03-28 12:23:33 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 234). XXVII/22 za
2022-03-28 12:27:07 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl" na rok 2022 (druk nr 235). XXVII/22 za
2022-03-28 12:29:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Siemyśl miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 236). XXVII/22 za
2022-03-28 12:32:20 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 237). XXVII/22 za
2022-03-28 12:39:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 238). XXVII/22 za
2022-03-28 12:41:03 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 239). XXVII/22 za
2022-03-28 11:14:30 Zmiana porządku obrad - wprowadzenie projektu uchwały i przedłożenia sprawozdania z realizacji zadań XXVII/22 za
2022-03-28 12:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Siemyśl w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania "Siła w Grupie" w okresie programowania 2021-2027 XXVII/22 za
2022-04-29 11:17:10 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXVIII/22 za
2022-04-29 11:52:40 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 242). XXVIII/22 za
2022-04-29 11:56:06 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 243). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:06:47 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Siemyśl na lata 2022-2025 (druk nr 244). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:10:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 245). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:14:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 246). XXVIII/22 za
2022-04-29 12:17:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 247). XXVIII/22 za
2022-06-27 11:15:07 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXIX/22 za
2022-06-27 12:16:40 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 250). XXIX/22 za
2022-06-27 12:53:31 Podjęcie uchwały w sprawie w zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2021 r. (druk nr 251) XXIX/22 za
2022-06-27 12:56:45 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 (druk nr 252). XXIX/22 za
2022-06-27 13:15:01 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 253). XXIX/22 za
2022-06-27 13:32:07 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 254). XXIX/22 za
2022-06-27 13:34:45 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 255). XXIX/22 za
2022-06-27 13:40:36 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 256). XXIX/22 za
2022-06-27 13:44:20 Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do jednej grupy taryfowej odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych (druk nr 257). XXIX/22 za
2022-06-27 13:47:59 Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 258). XXIX/22 za
2022-06-27 13:49:59 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 259). XXIX/22 za
2022-06-27 13:51:34 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 260). XXIX/22 za
2022-06-27 13:54:36 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 261). XXIX/22 za
2022-06-27 13:57:43 Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr 262). XXIX/22 za
2022-06-27 13:58:57 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 263). XXIX/22 za
2022-06-27 14:00:24 Podjęcie uchwały w sprawie powołania radnego do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (druk nr 264). XXIX/22 za
2022-06-27 11:23:33 Zmiana Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok - dodanie punktu "Analiza wydatków poniesionych w 2021 i 2022 roku z tytułu delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy Siemyśl - termin wrzesień / listopad" XXIX/22 za
2022-07-28 09:18:48 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XXX/22 za
2022-07-28 09:53:06 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 265). XXX/22 za
2022-07-28 09:55:59 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 266). XXX/22 za
2022-07-28 10:04:09 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji (druk nr 267). XXX/22 za
2022-07-28 10:11:42 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki (druk nr 268). XXX/22 za
2022-07-28 10:14:15 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2022 – 2030 (druk nr 269). XXX/22 za
2022-07-28 10:16:48 Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 270). XXX/22 za
2022-09-19 11:18:17 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXI/22 za
2022-09-19 11:56:49 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 271). XXXI/22 za
2022-09-19 12:14:52 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 272). XXXI/22 za
2022-09-19 12:21:17 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 273). XXXI/22 za
2022-09-19 12:24:01 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę nieruchomości (druk nr 274). XXXI/22 za
2022-09-19 12:26:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności w częściach wspólnych (druk nr 275). XXXI/22 za
2022-09-19 12:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Siemyśl do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich (druk nr 276). XXXI/22 za
2022-11-28 11:04:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIII/22 za
2022-11-28 11:29:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 282). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:31:09 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2022 r. (druk nr 283). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:33:41 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 284). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:35:27 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r. (druk nr 285). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:39:30 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 286). XXXIII/22 za
2022-11-28 11:40:53 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (druk nr 287). XXXIII/22 za
2022-12-02 17:11:50 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji. XXXIV/22 za
2022-12-02 17:06:49 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIV/22 za
2023-01-31 10:40:28 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXVI/23 za
2023-01-31 10:47:51 Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 r. XXXVI/23 za
2023-01-31 11:15:34 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 298). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:18:27 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso (druk nr 299). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:26:05 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli (druk nr 300). XXXVI/23 za
2023-01-31 11:29:00 Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu (druk nr 301). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:06:06 Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty (druk nr 302). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:10:39 Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (druk nr 303). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:13:31 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego (druk nr 304). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:15:43 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (druk nr 305). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:17:30 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Siemyśl (druk nr 306). XXXVI/23 za
2023-01-31 12:18:46 Głosowanie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 307). XXXVI/23 za
2023-03-31 11:07:12 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji XXXVII/23 za
2023-03-31 11:42:31 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 308). XXXVII/23 za
2023-03-31 11:45:53 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 309). XXXVII/23 za
2023-03-31 11:55:46 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023-2030 (druk nr 310). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:00:03 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki (druk nr 311). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:02:50 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego (druk nr 312). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:05:15 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 313). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:12:21 Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 314). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:15:07 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (druk nr 315). XXXVII/23 za
2023-03-31 12:29:59 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego “Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Siemyśl” na rok 2023 (druk nr 316). XXXVII/23 za
2023-04-24 09:10:14 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:40:28 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 320). XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:48:05 Głosowanie w sprawie przyjęcia sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno. XXXVIII/23 za
2023-04-24 09:51:50 Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Siemyśl dla obszaru działek Nr 739/9, 739/10, 740/2, 740/8, 740/9, 740/10, 759/3, 1049, 1050 obręb Charzyno. XXXVIII/23 za
2023-05-30 09:11:02 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XXXIX/23 za
2023-05-30 09:57:58 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 323). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:00:58 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 324). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:06:18 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 (druk nr 325). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:09:18 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu zawiązania związku ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) (druk nr 326). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:11:12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu (druk nr 327). XXXIX/23 za
2023-05-30 10:13:39 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 328). XXXIX/23 za
2023-06-29 11:03:52 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XL/23 za
2023-06-29 12:15:57 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Siemyśl (druk nr 330). XL/23 za
2023-06-29 12:30:19 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Siemyśl za 2022 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r. (druk nr 331) XL/23 za
2023-06-29 12:34:40 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Siemyśl za 2022 r. (druk nr 332). XL/23 za
2023-06-29 12:56:21 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 333). XL/23 za
2023-06-29 12:57:57 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 334). XL/23 za
2023-06-29 12:59:35 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2023 – 2030 (druk nr 335). XL/23 za
2023-06-29 13:04:01 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Siemyśl (druk nr 336). XL/23 za
2023-06-29 13:06:43 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 337). XL/23 za
2023-08-29 09:07:05 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji. XLII/23 za
2023-08-29 09:31:50 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 342). XLII/23 za
2023-08-29 09:34:04 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2023 r. (druk nr 343). XLII/23 za
2023-08-29 09:36:20 Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla sołtysów na terenie Gminy Siemyśl (druk nr 344). XLII/23 za