Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Jacek Pliszka

Jacek Pliszka

Wiceprzewodniczący

Okręg: 15, zdobyte głosy: 39, przynależność:

Status: powołany - 21.10.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
4 Otrzymanie informacji na temat terminu dokończenia prac ul. Szkolnej w Charzynie interpelacja 2019-03-19 2019-03-25
5 Zgłoszenie pilnej potrzeby wycięcia odrostów drzew na odcinku drogi powiatowej Trzynik - Gościno interpelacja 2019-03-19 2019-03-25
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 12:12:20 wybór komisji sktrutacyjnej - dla wyboru przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:18:31 zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:31:33 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru przewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 12:59:11 przyjęcie zmiany porządku obrad - wybór wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:02:42 zatwierdzenie wcześniej wybranej komisji sktrutacyjnej - dla wyboru wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:09:53 zamknięcie listy kandydatów na wiceprzewodniczącego rady Nr I/18 za
2018-11-22 13:21:20 przyjęcie zasad głosowania tajnego dla wyboru wiceprzewodniczacego rady Nr I/18 za
2018-11-29 10:18:56 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Nr II/18 za
2018-11-29 10:21:28 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr II/18 za
2018-11-29 10:24:33 podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Nr II/18 za
2018-11-29 10:26:13 podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Nr II/18 za
2018-11-29 10:48:06 podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-11-29 11:11:56 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Siemyśl Nr II/18 za
2018-11-29 10:09:46 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr II/18 za
2018-11-29 10:59:21 podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr II/18 za
2018-12-18 10:14:34 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr III/18 za
2018-12-18 10:24:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2018 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:28:16 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Nr III/18 za
2018-12-18 10:32:04 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego Nr III/18 za
2018-12-18 10:47:23 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr III/18 za
2018-12-18 10:53:52 Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr III/18 za
2018-12-18 10:57:59 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Nr III/18 za
2019-03-19 10:22:39 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr IV/19 za
2019-03-19 10:30:00 Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:42:36 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:45:01 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Siemyśl na lata 2019-2022 Nr IV/19 za
2019-03-19 11:47:25 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso Nr IV/19 za
2019-03-19 11:51:22 Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Nr IV/19 za
2019-03-19 11:55:33 Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 11:58:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr IV/19 za
2019-03-19 12:01:27 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Siemyśl Nr IV/19 za
2019-03-19 12:04:11 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Nr IV/19 za
2019-03-19 10:21:35 Wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( druk nr 23) Nr IV/19 za
2019-05-17 11:08:43 Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji Nr V/19 za
2019-05-17 11:40:14 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:41:21 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Nr V/19 za
2019-05-17 11:43:20 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (odwołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:44:19 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej (powołanie) Nr V/19 za
2019-05-17 11:48:00 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Siemyśl na 2019 r. Nr V/19 za
2019-05-17 11:49:52 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:52:29 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:56:52 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli na terenie Gminy Siemyśl Nr V/19 za
2019-05-17 11:59:21 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego Nr V/19 za
2019-05-17 12:01:14 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego Nr V/19 za
2019-05-17 12:03:58 Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości (dz. 321/7 Siemyśl) Nr V/19 za
2019-05-17 12:05:41 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 197/9 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:07:04 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości ( dz. 197/12 Białokury) Nr V/19 za
2019-05-17 12:08:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości (dz. 263/5, 263/6, 263/7Trzynik) Nr V/19 za
2019-05-17 12:21:46 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/33 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:22:45 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/34 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:23:50 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/35 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:24:32 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/36 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:10 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/37 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:25:54 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/38 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:26:43 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/39 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:27:31 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/40 Nieżyn) Nr V/19 za
2019-05-17 12:28:08 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. 234/41 Nieżyn) Nr V/19 za